آموزش قوانین بازی پوکر اوماها

آموزش قوانین بازی پوکر اوماها

بازی پوکر اوماها پات لیمیت ( (Pot Limit Omahaتا حدودی از تگزاس هولدم(No Limit Holdem) پیچیده تر است و این مقاله نحوه بازی را از شروع بازی تا بت(Bet) زدن ها را توضیح خواهد داد. در انتهای این مقاله نیز یک تست کوچک به منظور کمک به شما برای درک بهتر دست ها (ورق ها) ارائه شده است.

مقدمه

این مقاله موارد زیر را شرح می دهد :

  • آموزش قوانین پوکر اوماها

  • قوانین بازی پات لیمیت

پوکر اوماها چطور بازی می شود؟

هر بازیکن چهار ورق در دست دارد. بعد از اولین دور بت(Bet) سه کارت که فلاپ(Flop) نام دارد بر روی میز(Board) قرار می گیرد. سپس دور دیگری از بت زدن انجام می شود و یک کارت مشترک دیگر بر روی میز چیده می شود که ترن(Turn) نام دارد. بعد از سه دور بت زدن، آخرین کارت مشترک که ریور(River) نام دارد بر روی میز قرار می گیرد و در دنباله آن آخرین دور بت زدن شروع می شود. مثل بقیه انواع بازی های پوکر، کارت های مشترک (کارت های روی میز) به همه بازیکن ها تعلق دارند. در هر دور بت زدن بازیکن ها می توانند موارد زیر را انجام دهند :

چک(Check)، کال(Call)، بت(Bet)، ریز(Raise) یا فولد(Fold)

وقتی همه میز اشغال شده باشد یا به عبارتی ۱۰ بازیکن سر میز باشند، تعداد ۴۰ کارت پخش شده است. از آنجا که ۵ کارت مشترک نیز روی میز وجود دارد و هر دست کارت های بازی ۵۲ تا است، در پایان هر دست بازی تنها ۷ کارت استفاده نشده باقی می ماند.

از آنجا که اوماها با ۴ کارت بازی می شود تعداد احتمالات بسیار بیشتری در قیاس با تگزاس هولدم که با ۲ کارت بازی می شود وجود خواهد داشت. به طور طبیعی، این بدین معنی است که هر بازیکن می تواند تعداد احتمال های(Outs) بسیار بیشتری برای هر دست داشته باشد. در حالیکه بیشترین احتمال های ممکن در هولدم ۲۱ عدد است(استریت(Straight)، فلش(Flush) و کارت بالاتر(Over Card))، می توان ۲۹ یا تعداد بیشتر احتمال را برای اوماها متصور شد.

رده بندی بهترین دست های پوکر اوماها:

رده بندی دست های اوماها تقریبا مانند همه انواع دیگر پوکر است:

۱- رویال فلش (Royal Flush)
۲- استریت فلش (Straight Flush)
۳- چهار کارت مشابه (Four of Kind)
۴- فول هووس (Full House)
۵- فلش (Flush)
۶- استریت (Straight)
۷- سه کارت مشابه (Three of Kind)
۸- دو پیر (Two Pair)
۹- پیر (Pair)
۱۰- کارت بالاتر(High Card)

 

  • نحوه کار بازی پات لیمیت چگونه است؟

بازی پوکر اوماها غالبا به صورت پات لیمیت بازی می شود. در پات لیمیت، بازیکن دارای انتخاب وسیع تری در اندازه بت زدن در مقایسه با بازی فیکس لیمیت(Fix Limit) است، با این حال نمی توان مانند بازی های بدون لیمیت( (No Limit آل این(All in) کرد. مهم است که بدانید همیشه ریز به اندازه سایز پات(Potsize)، شانس ۲ به ۱ برای کال کردن را می دهد.

در پات لیمیت، ریز باید حداقل به اندازه آخرین بت باشد. برای دانستن اندازه بزرگی بت، مقدار پولی که در پات است را در نظر گرفته و بت قبلی در ۲ ضرب می شود. فرمول آن به صورت زیر است:

ریز به اندازه سایز پات = سایز پات +۲ ضرب در مقداری که باید کال شود

Potsize raise = size of the pot + 2*(amount to call)

 

مثال: شما اولین نفر قبل از فلاپ هستید. بیشترین مقدار ریز چقدر است؟ اندازه پات ۱.۵ برابر بیگ بلایند (  (Small Blind + Big Blind است و شما باید ۱ بیگ بلایند را کال کنید. در اینجا یک ریز به اندازه سایز پات برابر است با ۱.۵ بیگ بلایند + ۲ضرب در (۱ بیگ بلایند) = ۳.۵ بیگ بلایند.

مثالی دیگر را بعد از فلاپ در نظر می گیریم. پات ۱۰ بیگ بلایند است و شما در حال بازی هدز آپ(Heads Up) هستید. حریف شما ۸ بیگ بلایند بت می زند. مقدار ریز ماکزیمم شما چقد خواهد بود؟

ریز به اندازه سایز پات = ۱۰ بیگ بلایند + ۲ ضرب در ۸ بیگ بلایند =۲۶  بیگ بلایند. مجموع ریز ۲۶ بیگ بلایند است، بنابراین مقدار کل بت ۳۴ بیگ بلایند خواهد بود.

اکنون مفهوم بازی باید روشن شده باشد. برای مطمئن شدن می توانید تست کوچک زیر را انجام دهید:

  • تست

سوال۱: در حال بازی پات لیمیت ۰.۱/۰.۲۵ دلار در یک میز پر هستید. همه بازیکنها داری ۲۵ دلار موجودی(Stack) هستند. شما در موقعیت قبل از دیلر(Cut Off) هستید و سه بازیکن قبل از شما لیمپ(Limp) کرده اند. می خواهید ریزی به اندازه سایز پات دهید، اندازه بت باید چقدر باشد؟

آ) ۴.۵ بیگ بلایند

ب) ۵.۵ بیگ بلایند

مطالب آموزش پوکر مشابه …  بازیکن پسیو و اگرسیو در پوکر آنلاین به چه معناست ؟

ج) ۶.۵ بیگ بلایند

سوال۲: در حال بازی پات لیمیت ۰.۱/۰.۲۵ دلار در یک میز پر هستید. همه بازیکنها بین ۴۰ تا ۵۰ دلار موجودی دارند و شما در موقعیت اسمال بلایند هستید. بازیکن با موقعیت دیلر( (BUریزی به اندازه ۳.۵ بیگ بلایند=۱.۷۵ دلار می دهد و شما هم می خواید ریز کنید. اندازه یک ریز سایز پات چقدر خواهد بود؟

آ) ۱۱ بیگ بلایند

ب) ۱۲ بیگ بلایند

ج) ۱۰ بیگ بلایند

سوال۳: در حال بازی پات لیمیت ۰.۵/۱ دلار در یک میز پر هستید. موجودی بازیکن ها بین ۷۰ تا ۱۲۰ دلار است و شما در پوزیشن دیلر هستید. قبل از فلاپ: نفر اول(UTG=Under The Ground) لیمپ می کند، شما لیمپ می کنید، و هر دو نفر بیگ بلایند و اسمال بلایند نیز لیمپ می کنند. روی فلاپ، بازیکن اسمال بلایند به اندازه ۴ بیگ بلایند=۱دلار بت می زند، بازیکن بیگ بلایند فولد می کند، بازیکن اول کال می کند، شما می خواهید به اندازه سایز پات ریز دهید. اندازه بت چقدر خواهد بود؟

آ) ۱۶ بیگ بلایند

ب) ۲۰ بیگ بلایند

ج) ۲۴ بیگ بلایند

نحوه تشکیل یک دست پوکر اوماها

در بازی پوکر اوماها برای تشکیل یک دست بازی قوانین محدود بسیار مهمی وجود دارد:

  • مهم

هر بازیکن باید فقط از ۲ کارت از ۴ کارت در دست خود و ۳ کارت مشترک روی میز استفاده کند. نه کمتر و نه بیشتر!

بنابراین برای مثال اگر بازیکنی دست  A K T ۲را داشته باشد و روی میز کارت های J ۹ ۶

۳ ۲  باشند، با ۴ کارت دل رو میز، فلش نخواهد داشت. به طور مشابه برای دستی مانند A-K-8-2 هنگامی که روی میز کارت های T-9-7-6-3 هستند، استریت به حساب نخواهد آمد. طبعا یک دست با چهار کارت یکسان در دست مانند۹-۹-۹-۹ به طور کلی بی ارزش است چون قابلیت بهتر شدن ندارد و فقط به عنوان یک پیر در انتها به حساب خواهد آمد. به طور مشابه، با سه کارت مشابه مانند ۸-۸-۸-۵ ارزش پایینی دارد زیرا تنها دارای یک احتمال برای بهتر شدن دست وجود خواهد داشت.

 

 

  • تست کوچک

تستی کوچک برای ارزیابی اطلاعات خودتان در مورد قوانین بازی پوکر اوماها تهیه کرده ایم. هدف سوالات پیدا کردن دستی است که در هر موقعیت دارید.

مثال۴:

دست شما: A ۷ ۸ K

کارت های روی میز: ۹ J ۶ ۵A

مثال۵:

دست شما: A ۳ ۹ Q

کارت های روی میز: Q T ۷ ۳ J

مثال۶:

دست شما: Q J ۴ ۸

کارت های روی میز: J J ۷ ۷ ۲

مثال۷:

دست شما: ۹ ۹ ۸ ۷

کارت های روی میز: ۶ ۹ Q A T

مثال۸:

دست شما: Q ۸ ۷ A

کارت های روی میز: TA ۲ ۹ J

مثال۹:

دست شما: A ۹ T ۶

کارت های روی میز: ۷ ۹ ۲ T ۸

مثال۱۰:

دست شما: T T ۸ ۸

کارت های روی میز: ۷ ۸T Q ۳

مثال۱۱:

دست شما: Q ۵ K ۹

کارت های روی میز: Q T A ۷ ۹

 

 

جمع بندی آموزش بازی پوکر اوماها :

 

پوکر اوماها پات لیمیت یک بازی پیچیده است و همانطور که ملاحضه می کنید مطالبی بسیاری برای یاد گیری وجود دارد. اکنون که قوانین بازی پوکر اوماها را می دانید، قدم بعدی نحوه مدیریت کردن منبع مالی(Bankroll) در بازی اوماها است.

جواب ها:

سوال ۱: جواب ج است. ۱.۵ بیگ بلایند از روی بلایند ها جمع شده، همینطور ۳ بیگ بلایند نیز توسط یه لیمپرها به پات اضافه شده که بدین معنی است که کل پات ۴.۵ بیگ بلایند است. مقداری که باید کال شود ۱ بیگ بلایند است، بنابراین در اینجا یک ریز پات سایز برابر خواهد بود با:

۴.۵ بیگ بلایند +۲ ضرب در ۱ بیگ بلایند = ۶.۵ بیگ بلایند = ۱.۶ دلار

 

سوال ۲: جواب آ است. در حال حاضر ۱.۵ بیگ بلایند از مجموع بلایند ها جمع شده، سپس ۳.۵ بیگ بلایند از طرف بازیکن با موقعیت دیلر اضافه می شود. مقداری که اسمال بلایند باید کال کند ۳ بیگ بلایند خواهد بود(شما از قبل ۰.۵ بیگ بلایند در پات گذاشته اید). بنابراین، یک ریز پات سایز ۵بیگ بلایند+۲ضرب در ۳بیگ بلایند=۱۱ بیگ بلایند=۵.۵ دلار خواهد بود.

 

سوال ۳: جواب ب است.

قبل از فلاپ ۴ بیگ بلایند به علاوه ۴بیگ بلایند بت بازیکن اسمال بلایند و بازیکن با موقعیت اول میز  (UTG)در پات وجود دارد. مقدار ۴ بیگ بلایند باید کال شود، بنابراین یک ریز پات سایز مقدار ۱۲بیگ بلایند+۲ ضرب در ۴ بیگ بلایند=۲۰ بیگ بلایند=۲۰ دلار خواهد بود.

 

سوال ۴: شما رویال فلش دارید. A-K-J-7-5

سوال ۵: شما دو پیر با کیکر(Kicker) ورق سرباز دارید. Q-Q-3-3-J

سوال ۶: شما ست سرباز، بی بی و هفت دارید. J-J-J-Q-7/

سوال ۷: شما استریت دارید. T-9-8-7-6

سوال ۸: شما استریت دارید. Q-J-T-9-8

سوال ۹: شما استریت دارید. T-9-8-7-6

سوال ۱۰: شما استریت فلش دارید. Q-T-8-7-3

سوال ۱۱: شما دو پیر با کیکر آس دارید. Q-Q-9-9-A

 

You Might Also Like

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *